مصطفی نعمتی ضیابری

Mostafa Nemati Ziabari


برنامه نویس وب

Web Developer

ادمین سیستم

Sys Admin
  • PHP & MySQL
  • Crystal Reports & SQL Server
  • HTML, JavaScript & CSS